OTVÁRACIA DOBA PREDAJNE: Po - Pi: 08:00 - 17:00 hod.

Bratislava: +421 2 4363 0343-8, Mobil: +421 905 50 7777

Martin: +421 43 4307 692, Mobil: +421 915 742 869

Ochrana osobných údajov e-shopu https://www.alarmysro.sk/.

 1. Spoločnosť ALARMY s.r.o., so sídlom Cablkova 3, 821 04 Bratislava, IČO 35 802 634, zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 23121/B (ďalej len "predávajúci" alebo "prevádzkovateľ“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie") a podľa Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z., nasledujúce osobné údaje:
  - meno, priezvisko
  - e-mailovú adresu
  - telefónne číslo
  - adresu/sídlo
   
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje § 13 odst. b) ZoOÚ 18/2018 Z.z. právny základ Plnenie zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.

  Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe § 13 odst. c) a f) ZoOÚ 18/2018 Z.z. právny základ podľa osobitného predpisu a pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.
   
 3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané ALARMY s.r.o., teda prevádzkovateľom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto prevádzkovateľa spracúva tiež sprostredkovateľ:
  Poskytovateľ služby UNIobchod, prevádzkovanej spoločnosťou Webygroup s.r.o., sídlom Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
   
 4. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.
   
 5. Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na emailovej adrese alarmy@alarmysro.sk.
   
 6.  Prevádzkovateľ osobných údajov, ako správca webovej stránky https://www.alarmysro.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
  • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
  • základné funkčnosti webových stránok
  Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na právnom základe - oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a umožňuje ho § 13 odst. f) ZoOÚ 18/2018 Z.z.
  Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možné buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia na emailovej adrese alarmy@alarmysro.sk. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  Cookies sú ukladané na dobu najviac 2 roky (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti).
  Zhromaždené cookies súbory sú spracované treťou stranou:
  Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
   
 7.  Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  -    vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
  -    požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
  -    vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,
  -    požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
  -    na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
  -    požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
  -    na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
  -    podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
Kontaktný formulár

Potrebujem cenovú ponuku

verify

* Tento údaj je povinný