OTVÁRACIA DOBA PREDAJNE: Po - Pi: 08:00 - 17:00 hod.

Bratislava: +421 2 4363 0343-8, Mobil: +421 905 50 7777

Martin: +421 43 4307 692, Mobil: +421 915 742 869

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme a vážime si súkromie našich zákazníkov, preto zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely. Našim cieľom je poskytovať služby takým spôsobom aby boli za každých okolností dodržané zásady ochrany osobných údajov a ochrany súkromia. Osobné údaje získavame a uchovávame len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebnú dobu.

Kto je naša spoločnosť?

Spoločnosť ALARMY s.r.o. so sídlom Cablkova 3 Bratislava 821 04, Slovenská republika, IČO: 35 802 634, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 23121/B (ďalej ako ALARMY) a spoločnosť AUDIO SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Cablkova 3 Bratislava 821 04, Slovenská republika, IČO: 35 829 206, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25837/B (ďalej ako AUDIO SLOVAKIA) je správcom Vašich osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako GDPR), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby. Ďalej sa riadime tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia. Vo veci uplatnenia Vašich práv v oblasti osobných údajov môžete kontaktovať e-mailom registracie(zavináč)alarmysro.sk, telefonicky +421 2 4363 0343-8 alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.

V zmysle nariadenia GDPR Vám odpovieme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca, prípadne do dvoch mesiacov ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie lehoty.

Z akého dôvodu o Vás spracúvame údaje a na aký účel?

Je pre nás nevyhnutne spracúvať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli z dôvodu, aby sme Vám mohli poskytovať naše produkty, služby a aby sme mohli plniť zmluvné a zákonom dané povinnosti a chrániť naše oprávnené záujmy, prípadne oprávnené záujmy našich zákazníkov a iných osôb.

Údaje spracúvame za účelom:

 • Informovania formou informačného Newslettra zaslaného na konkrétnu e-mailovú adresu o dostupnosti nových nami predávaných produktov a zariadení, dostupnosti nového typu produktu, služby, o vzdelávacích akciách a seminároch súvisiacich s produktmi a službami, akciách na produkty a sety. Kontaktnú e-mailovú adresu sme získali v súvislosti s predajom podobných alebo identických produktov. Pri zasielaní newslettru vystupujeme ako Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno f) GDPR. Z odberu newslettra je možné sa kedykoľvek odhlásiť kliknutím na „odhlásiť“, ktoré je súčasťou každého newslettra alebo po prihlásení na nšej webovej stránke https://www.alarmysro.sk/e_shop/action/enterlogin.xhtml  v sekcii Moje údaje / Zobraziť údaje / zrušením checkboxu pri "Chcem dostávať novinky, zľavy a akcie spoločnosti ALARMY s.r.o. emailom." . K odberu je možné sa rovnako kedykoľvek opätovne prihlásiť zaslaním e-mailovej požiadavky na registracie(zavináč)alarmysro.sk. Uvedené spracúvanie osobných údajov na  účel priameho marketingu považujeme za náš oprávnený záujem.
 • Informovania o servise. Ide o potvrdenia o prijatí do servisu, informovania o priebehu servisu, informácie o ukončení servisu, iná komunikácia súvisiaca so servisom. Pri informovaní o servise vystupujeme ako Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno b) GDPR. Uvedené spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom plnenia zmluvy.
 • Účtovnej a daňovej agendy, ktorý nám vyplýva z predpisov o správe dani a v oblasti účtovníctva. Jedná sa typicky o faktúry, podklady k faktúram, dodacie listy a iné súvisiace dokumenty. V spracúvaní na tento účel vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno c) GDPR
 • Poskytovania tovarov a služieb, kde vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno f) GDPR. Uvedené spracúvanie osobných údajov na  evidenciu obchodnej agendy považujeme za náš oprávnený záujem.
 • Organizácie odborných školení a seminárov, kde môžeme spracúvať osobné údaje o prednášajúcich a účastníkoch školení, seminárov a workshopov. V spracúvaní na tento účel vystupujeme ako Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno b) GDPR. Uvedené spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom plnenia zmluvy.
 • Prevádzkovania profilov ALARMY na sociálnych sieťach. V prípade prevádzky profilov na sociálnych sieťach Facebook a YouTube vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno f) GDPR, pričom prezentáciu na sociálnych sieťach považujeme za náš oprávnený záujem.
 • Vedenia právnej agendy. V odôvodnených prípadoch je nutné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať naše právne nároky mimosúdnou alebo súdnou cestou alebo musíme poskytnúť súčinnosť orgánom verejnej moci. V spracúvaní na tento účel vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno f) GDPR a podľa čl.9 ods. 2 písmeno f) GDPR. Uvedené spracúvanie osobných údajov na  evidenciu obchodnej agendy považujeme za náš oprávnený záujem a za spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo kedykoľvek keď súdy vykonávajú svoju súdnu právomoc.
 • Plnenia zmluvy s fyzickými osobami. Spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie rôznych zmlúv s fyzickými osobami, napr. zmluvy o dielo, účasť na školeniach a seminároch. V spracúvaní na tento účel vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno b) GDPR ak ide o fyzický osobu.
 • Zasielania marketingových newsletterov. Pri zasielaní marketingových newsletterov na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno a) GDPR 
 • Archivácie a registratúry. Osobné údaje máme povinnosť v niektorých prípadoch spracúvať v súvislosti so Zákonom o archívoch a registratúrach a zároveň aj na podľa čl.89 GDPR kde vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ.
 • Štatistické účely. Vyššie získané a spracúvané údaje v nevyhnutných prípadoch ak je to zákonom požadované môžeme spracúvať na štatistické účely. Na štatistické účely sa neposkytujú konkrétne údaje ale údaje kumulatívne alebo anonymné, ako napríklad množstvo zákazníkov, zamestnancov, ekonomické štatistické údaje.  V spracúvaní na tento účel vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ podľa čl.89 GDPR.

 

Kto príde do kontaktu s vašimi údajmi?

S Vašimi osobnými údajmi prioritne prichádzajú do kontaktu naši oprávnení zamestnanci pri zachovaní mlčanlivosti. V nevyhnutnej a odôvodnenej miere môžeme niektoré Vaše údaje sprístupniť iným osobám pri zachovaní mlčanlivosti, ak nám to dovoľuje zmluva so zákazníkom, so súhlasom zákazníka alebo ak nám takáto povinnosť vyplýva z právnych predpisov. V závislosti od okolností a účelu spracúvania patria medzi príjemcov najmä:

 • Naši zamestnanci k tomu oprávnení
 • Prepravné spoločnosti
 • Účtovná spoločnosť za účelom spracovania účtovnej agendy
 • Audítorské spoločnosti
 • Poradcovia (daňoví, právni, atď)
 • Poskytovateľ služby UNIobchod, prevádzkovanej spoločnosťou Webygroup s.r.o., sídlom Nižovec 2a, 96001 Zvolen
 • Poskytovatelia softvérového vybavenia (napr. Microsoft)

 

V prípade spracúvania osobných údajov formou sub-dodávateľskej spoločnosti túto spoločnosť najprv komplexne preverujeme, či spĺňa podmienky z hľadiska bezpečnosti spracúvania osobných údajov podľa GDPR a až následne spoločnosť spracúvaním osobných údajov poveríme.

V prípade požiadavky na sprístupnenie Vašich osobných údajov od orgánu verejnej moci skúmame, či sú legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie. Bez riadneho preverenia legislatívneho nároku nie sú Vaše údaje sprístupnené.

Prenos údajov mimo SR

Cezhraničný prenos údajov mimo EU/EHS nevykonávame. V rámci EU je to typicky prenos do Českej republiky z dôvodu geografickej ochrany integrity dát a umiestnenia datacentra.

Ako dlho budeme Vaše údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú. Doba uchovávania údajov vo všeobecnosti vyplýva z právnych predpisov. V prípade. Že doba uchovávania  nevyplýva z právnych predpisov, určujeme ju na základe vzťahu ku konkrétnemu účelu na základe internej politiky a registratúrneho (archivačného) plánu.

Takto určené všeobecné doby uchovávania osobných údajov na horeuvedené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

 • Informovanie formou informačného newsletteru. Doba uchovávania do kliknutia na „odhlásiť“, ktoré je súčasťou každého newslettra alebo do zaslania námietky voči spracúvaniu.
 • Informovanie o servise. Doba uchovávania 5 rokov z dôvodu reklamácie skrytých vád 
 • Účtovná a daňová agenda. Doba uchovávania počas 10 rokov nasledujúcich od ukončenia účtovného roka.
 • Poskytovanie tovarov a služieb. Doba uchovávania počas trvania zmluvného vzťahu.
 • Organizácia odborných školení a seminárov. Doba uchovávania prezenčných listín rovnako ako účtovná agenda. Fotografie a videá zo školení a seminárov podľa oznámenia o vyhotovení, typicky 5 rokov alebo do zaslania námietky voči spracúvaniu.
 • Prevádzkovanie profilov ALARMY na sociálnych sieťach. Doba uchovávania do doby odstránenia príspevku ALARMY, dotknutou osobou alebo do odstránenia profilu.
 • Vedenie právnej agendy. Doba uchovávania do premlčania právneho nároku.
 • Plnenie zmluvy s fyzickými osobami. Doba uchovávania počas trvania zmluvného vzťahu.
 • Zasielanie marketingových newsletterov. Doba uchovávania do kliknutia na „odhlásiť“, ktoré je súčasťou každého newslettra alebo do zaslania námietky voči spracúvaniu.
 • Archivácia a registratúra. Doba uchovávania počas lehôt uloženia podľa archivačného poriadku.
 • Štatistické účely. Doba uchovávania počas existencie iných účelov spravovania

 

V prípade, že máte záujem dozvedieť sa o spôsobe uchovávania alebo spracúvania Vašich osobných údajov na konkrétny účel, obráťte sa na nás so žiadosťou na e-mailom registracie(zavináč)alarmysro.sk , telefonicky +421 2 4363 0343-8 alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.

Spôsob získavania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavane najčastejšie priamou formou od Vás, čiže ide o získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje nám poskytujete napríklad formou:

 • Registrácie na našom portáli
 • Komunikáciou s nami
 • Účasťou na odborných školeniach a seminároch organizovaných alebo spoluorganizovaných spoločnosťou ALARMY a AUDIO SLOVAKIA
 • Účasťou na aktivitách na našich profiloch na sociálnych sieťach
 • Vyplnením kontaktného formulára na akciách

 

 Vaše osobné údaje môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa napríklad pri prihlásení zamestnancov na školenie, od Vašich kolegov za účelom plnenia zmluvy, ak ste štatutárom organizácie, ktorá je našim zmluvným partnerom alebo stranou s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získať z verejne dostupných zdrojov a registrov, atď.

V žiadnom prípade však systematicky nespracúvame žiadne náhodne získané osobné údaje na žiadny nami vymedzený účel.

Profilovanie a automatizované spracúvanie s právnym účinkom

ALARMY a AUDIO SLOVAKIA nepoužívajú vo svojich systémoch profilovanie.

ALARMY a AUDIO SLOVAKIA nevykonávajú spracovateľské operácie na základe ktorých by prichádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom lebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Naša spoločnosť riadne zabezpečuje osobné údaje, pričom má zavedené všeobecne akceptované bezpečnostné a technické štandardy na zabezpečenie dát pred stratou, zneužitím, neautorizovaným prístupom, zničením alebo iným dopadom na práva dotknutej osoby. Dáta sú umiestnené na plne redundantných a zabezpečených úložiskách v renovovaných datacentrách v Slovenskej. V prípade prenosu citlivých dát sú používané šifrované prenosy údajov.

Používanie sociálnych sietí

Naše spoločnosť len otázky ochrany osobných údajov vo vzťahu k našim profilom. Využívame štandardné administrátorské rozhranie ako Vy.

Dovoľujeme si Vám odporučiť oboznámiť sa s podmienkami spracúvania osobných údajov u jednotlivých sociálnych sietí. Zároveň predpokladáme Vaše základné znalosti jednotlivých sociálnych sietí a ich spôsobu spracúvania osobných údajov. Naša spoločnosť nezodpovedá za spracúvanie Vašich osobných údajov týmito sieťami.

Súbory cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Podrobnejšie informácie o cookies môžete nájsť na https://www.alarmysro.sk/gdpr-cookies.xhtml

Práva dotknutých osôb

V prípade spracúvania údajov za účelom marketingového newslettera/na základe vášho súhlasu máte právo na prístup k svojim údajom, na ich zmenu alebo vymazanie. Takisto máte právo na obmedzenie ich spracovania alebo na námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Máte tiež právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že vám na požiadanie poskytneme údaje vo strojovo čitateľnom formáte.

Rovnako máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov:

 • Informovania formou informačného bulletinu
 • Poskytovania tovarov a služieb
 • Vedenia právnej agendy
 • V prípade uplatnenia práva namietať voči spracúvaniu voči týmto oprávneným záujmom Vám radi preukážeme spôsob ktorým sme tieto oprávnené záujmy vyhodnotili.

Nariadenie GDPR ustanovuje podmienky výkonu Vašich práv, neznamená to však, že bude pri uplatňovaní jednotlivých práv automaticky z našej strany každému vyhovené. V niektorých prípadoch sa môžu uplatňovať výnimky alebo naviazanosť niektorých práv na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Každou žiadosťou sa budeme individuálne zaoberať a skúmať ju z hladiska právnej úpravy a výnimiek

Práva dotknutej osoby sú najmä:

 • Čl. 15 GDPR – Právo dotknutej osoby na prístup k údajom
 • Čl. 16 GDPR – Pravo na opravu
 • Čl. 17 GDPR – Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
 • Čl. 18 GDPR – Právo na obmedzenie spracúvania
 • Čl. 20 GDPR – Právo na prenosnosť údajov

 

Rovnako máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.

Akékoľvek otázky, námietky alebo spory sme pripravení riešiť vzájomnou komunikáciou e-mailom registracie(zavináč)alarmysro.sk, telefonicky +421 2 4363 0343-8 alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.

Dozorný orgán

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je národným dozorným orgánom. Kontaktné údaje nájdete na webovej stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Zdokonaľovanie ochrany osobných údajov

V rámci ochrany osobných údajov sme povinní neustále proces zdokonaľovať a reagovať na nové technické a legislatívne požiadavky. V prípade podstatných zmien Vám dáme túto zmenu na vedomosť oznámením na web stránke alebo prostredníctvom oznamovacieho e-mailu.


Cookies

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

V súlade s  § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. 

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Nepoužívame údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť (nemusí napríklad fungovať prihlásenie alebo iné služby, ktoré vyžadujú vašu identifikáciu) a tiež môže byť znížený užívateľský komfort.

Kontaktný formulár

Potrebujem cenovú ponuku

verify

* Tento údaj je povinný